Måndgen den 1 december sammanträdde för första gången styrelsen för Sveriges första Unesco kategori II center för internationellt vattensamarbete. Centret inrättas genom ett avtal mellan Stockholm International Water Institute (SIWI), UNESCO och svenska regeringen. Centret kommer att etableras vid SIWI i Stockholm och deras huvudsakliga arbete kommer att vara att bygga kunskap och kapacitet för att effektivt adressera fördelarna samt utmaningarna med gränsöverskridande vattenförvaltning i världen.

Foto: Kroatien © SIWI / Micheal MooreDet finns idag omkring 276 avrinningsområden runt om i världen som har en gränsöverskridande karaktär, vilket innebär att de ligger inom fler än två staters gränser. Dessa avrinningsområden är ofta huvudkällor till färskvatten och tillhandahåller ca 40 procent av världens befolkning med vatten. Över 2 miljarder människor är dock direkt beroende av grundvatten för sin vattenförsörjning och är beroende av 300 gränsöverskridande akvifers för att tillgodogöra sitt dagliga vattenbehov. Samtidigt saknar närmare 60 procent av världens vattenresurstillgångar någon typ av gemensam samarbetsförvaltningsplan. Detta får effekter på samhälle och miljö och kan skapa instabilitet och politiska anspänningar i regioner som ofta är redan hårt pressade.

Centret har som mål att utveckla forskning och kunskap om gränsöverskridande vattenresurser och hur man kan etablera och utveckla fungerande samarbeten kring vatten även i situationer där till exempel politisk konflikt råder. Eftersom merparten av världens länder delar vattenområden, såsom floder och sjöar, måste de därmed samarbeta med andra stater kring förvaltningen.

Som ett led i forskningsarbetet kommer Unescocentret, tillsammans med Uppsala universitet, att etablera en forskarskola – Research School for International Water Cooperation. Doktoranderna kommer att fokusera på forskning som bidrar till att skapa stabila och fredliga samarbeten om internationella vattenresurser så att människor, samhället och miljön kan på bästa sätt gynnas av vattenresursförvaltningen.

Mer information Unecocentret finns här >