I år tar Unescos Global Education Monitoring Report upp användningen av teknologi i undervisningen som huvudsakligt tema.

Rapporten sätter ljuset på vikten av att hålla eleven i centrum och låta teknologin stödja ett lärande som sker tillsammans med andra och inbegriper mänskligt utbyte av tankar och idéer. Inte minst med AI:s frammarsch blir dessa frågor högaktuella.

Rapporten manar till att fundera kring om teknologin som används bidrar till lärande eller tvärtom distraherar från lärande. Sättet vi använder teknologi på i undervisningen kan behöva förändras om utbildningen ska hållas relevant.

Fyra frågor
De regler som gäller för hur teknologi används i samhället går inte alltid att överföra direkt till undervisningssituationer. Unesco tagit fram fyra frågeställningar för att underlätta beslut kring att ta in teknologi i lärandet:

Är den lämplig?
Det är inte alla tekniska produkter som är lämpliga för alla elever. Det är viktigt att välja den lämpligaste teknologin för varje given lärandesituation.

Är den rättvis?
Teknologi behöver inte vara avancerad för att vara effektiv i lärandeprocessen. Fortfarande används radio för att nå elever i ett 40-tal länder. Investeringar i teknologi bör fokusera på de elever som är mest marginaliserade, menar rapporten. Under pandemin kunde mängder av elever fortsätta sin utbildning tack vare digitala lektioner, samtidigt hamnade en tredjedel av eleverna utanför den digitala undervisningen, och bland de allra fattigaste lämnades hela två tredjedelar utanför.

I GEM-rapporten framgår att rätten till utbildning allt oftare blir synonym med rätten till att koppla upp sig mot internet. Fortfarande står dock mängder av skolor utan elektricitet.

Är den skalbar?
Idag utvecklas teknologi så snabbt att vi inte hinner utvärdera den. Det är dock viktigt att förstå hela bilden innan beslut fattas om att skala upp vissa teknologiska val. Bland annat behöver man utvärdera hur effektiv teknologin är och hur kostnaderna ser ut på både på kort och lång sikt.

Är den hållbar?
En hållbar framtid betyder att vi behöver skydda teknikanvändarnas rättigheter. Det finns stora risker för intrång i barns och ungas privatliv liksom säkerhetsfrågor online. Idag är det bara 16 % av världens länder som har lagar som skyddar barns dataintegritet, medan en analys har visat att 89% av 163 techprodukter som rekommenderades för utbildning under pandemin kunde övervaka barn.

Teknologi är även en miljöfråga och den energikonsumtion och det e-skräp som är resultatet av teknikinköp är en viktig faktor i beslutsfattandet.

Teknik ska stödja, inte ersätta
Årets GEM-rapport menar att vi behöver kunna leva både med och utan teknologin och att det är viktigt att låta teknologin stödja, men inte ersätta, den mänskliga faktorn när det kommer till lärande och undervisning.

Rapporten manar oss att ställa frågorna ”varför” och ”om” ny teknologi kommer att förbättra inlärningen, innan vi investerar.

Läs mer här: Home | Global Education Monitoring Report (unesco.org)

#TechOnOurTerms