Botkyrka kommun i Stockholmsregionen har tillsammans med Lokalt Unescocenter för samverkan (LUCS) utvecklat ett pilotarbete för att stärka och förbättra flyktingmottagandet. Syftet med LUCS-piloter är att hitta lokala lösningar på komplexa samhällsutmaningar med fokus på mänskliga rättigheter och interkulturell utveckling. Sedan sprider LUCS slutsatserna till andra kommuner. Vi har intervjuat Helena Rojas, utvecklingschef i Botkyrka kommun, om projektet.

Pilotprojektet utgår från flyktingars erfarenheter av mottagandet och hur det kan förbättras. LUCS vill främja jämlika möten, samarbeten och dialog mellan individer och grupper för att skapa ett värdigt flyktingmottagande. Vissa delar rår kommuner över, andra ansvarar Migrationsverket för. För att göra detta samarbetar Botkyrka kommun och LUCS med Support Group Network, en organisation som startats av flyktingar för flyktingar.

”Många flyktingar vi har mött säger samma sak: de får ett ovärdigt bemötande. Med hjälp av flyktingars egna berättelser identifierar vi vad vi som kommun kan och bör göra annorlunda. Support Group Network håller studiecirklar där vi ringar in vad ett värdigt mottagande innebär i praktiken. Där ställs frågor om vilka brister som finns i bemötandet, vad som kan förändras och vad funkar som funkar. Dessa erfarenheter måste vi som kommun ta vara på. En annan del i piloten handlar om att identifiera vilken aktör som är bäst lämpad i de olika momenten i flyktingmottagandet. Ibland är det offentlig sektor och ibland är det civilsamhället. Frågan är vem som gör vad bäst för att flyktingmottagandet ska vara värdigt. Det kanske inte är de som gjort det tidigare, utan någon annan,” säger Helena Rojas.

Syftet med projektet är att ge kunskap om hur flyktingfrågan ska hanteras på ett sätt som tar hänsyn till de grundläggande mänskliga rättigheterna.

”Vi ser att det nuvarande systemet är ovärdigt och att vi måste utmana det traditionella sättet att arbeta på. Vi som kommun har tolkat lagen snävt och förhåller oss inte till flyktingarnas egen kapacitet. Därför är LUCS som plattform viktigt för oss. LUCS ger oss möjlighet att ta oss an den här typen av komplexa samhällsfrågor vid sidan om den ordinarie kommunala verksamheten. Genom LUCS kan vi ställa frågor till oss själva och rikta blicken inåt. Utan LUCS hade vi inte satt igång ett utvecklingsarbete som detta”, säger Helena Rojas.

I maj 2019 ska resultaten från projektet återrapporteras till Botkyrkas kommunstyrelse. Då tar de ställning till det fortsatta arbetet.

”Vi vill bidra till ett flyktingmottagande som inte låser in individerna i utsatta situationer, utan tvärtom öppnar upp nya chanser. För att uppnå det måste de som berörs vara med och påverka hur mottagandet ser ut. Tiden här ska vara värdig oavsett antal flyktingar och nyanlända vi tar emot, om hen får stanna eller utvisas. Det är det projektet arbetar med”, säger Helena Rojas.

Helena Rojas menar att ett värdigt mottagande kan uppnås om Botkyrka kommun går från ett traditionellt flyktingmottagande till ett interkulturellt sådant.

”I det traditionella flyktingmottagandet saknas det inkluderande synsättet som ser människor som resurser och egna aktörer. Den generella integrationssynen i det svenska samhället är mångkulturell. I Botkyrka ser vi att det inte är tillräckligt. Det mångkulturella synsättet har för låg ambitionsnivå och nöjer sig med att människor med olika identiteter lever sida vid sida utan större utbyte. Det underskattar skillnader mellan människor inom en och samma grupp. Avsikten med att gå från mångkultur till interkultur är att vi skapar förutsättningar för att gå från samexistens till samspel”, säger Helena Rojas.

  ———————————————————————————————————————-

Lokalt Unescocenter för samverkan (LUCS)

LUCS skapar lokala hållbara platser som präglas av social jämlikhet, lika rättigheter och möjligheter för alla över etniska och religiösa gränser. Målet är att ta fram hållbara lösningar som kan spridas som inspiration nationellt och internationellt utifrån LUCS syften.

Unesco LUCS