Den 3-18 oktober 2012 hölls Unescos styrelsemöte vid organisationens sekretariat i Paris.

Foto: ©Unesco/Michel Ravassard

Fortsatta reformerar av Unesco
Under mötet fördes bland annat en ingående diskussion om Unescos generaldirektör Irina Bokovas förslag till kommande långsiktig strategi, med vikt på effektivisering och fokus i Unesco. I nuläget har Unesco fem programsektorer, och huvudförslaget var en sammanslagning av sektorerna för natur- och samhällsvetenskap, och en uppdelning av kommunikations- och informationssektorn. Reformförslagen, varav vissa länge förespråkats av Sverige, mötte både stöd och motstånd under styrelsemötet. Bokova lade även fram ett förslag om program och budget. Beslut angående ny långsiktig strategi fattas av generalkonferensen under 2013.

Unescos finansiella situation
Under mötet diskuterades även den finansiella situationen inom Unesco. I och med Palestinas inval i Unesco år 2011 har USA:s inbetalning till organisationen uteblivit, trots fortsatt medlemskap i Unesco. USA:s nationella lagstiftning hindrar dem från att betala till en organisation som erkänner Palestina. Detta har satt Unesco i en komplicerad ekonomisk situation, där nedskärningar och omstruktureringar planeras och diskuteras. Under styrelsemötet i oktober konstaterades att generaldirektören har genomfört åtgärder som varit viktiga för att hålla organisationen på fötter.

Arabländerna fördömde den omtalade Muhammed-filmen
Samtliga 58 styrelsemedlemmar höll nationella inlägg under den allmänna debatten på mötet. Arabländerna fördömde den omtalade Muhammed-filmen som cirkulerat på internet, liksom det våld som utbrutit i samband med den, och uppmanade till debatt om yttrandefrihetens etiska aspekter och respekt för religioner inom ramen för Unesco. EU:s gemensamma tal framfördes av Danmark och betonade bl.a. vikten av Unescos arbete med yttrandefrihet och journalisters säkerhet.

Utvärdering av Unescos globala prioritet – Afrika
En annan fråga som diskuterades av styrelsen var en utvärdering av Unescos prioritet Afrika, vilken pekade på behovet av effektivisering, samarbete och konkreta mål för att öka genomslaget av projekt i Afrika. Ett antal politiska frågor om förvaltningen av kulturarv i Palestina behandlades även av styrelsen.

FNs generalsekreterare Ban-Ki Moon besökte Unescos styrelsemöte
FNs generalsekreterare Ban-Ki Moon besökte Unescos styrelsemöte. I sitt tal betonade han särskilt vikten av organisationens arbete med världsarv, yttrandefrihet och journalisters säkerhet samt vattenfrågor. Ban-Ki Moon presenterade också sitt nylanserade initiativ Education First, där Unesco spelar en nyckelroll, med generaldirektör Irina Bokova som Executive Secretary för styrgruppen. I och med initiativet hoppas man på en upptrappning av satsningar för att nå de uppsatta utbildningsmålen.

Om Unescos styrelse
Styrelsen är ett av Unescos tre styrande organ, utöver generalkonferensen och sekretariatet. Styrelsemöten hålls två gånger per år, samt vid ytterligare ett tillfälle de år generalkonferensen sammanträder. Styrelsen består av 58 medlemsländer fördelade över mellan världens regioner, och vars styrelseplatser sträcker sig över en fyraårsperiod. Nordisk representant i styrelsen är för närvarande Danmark. Styrelsemedlemmarna väljs av generalkonferensen, som är det högsta styrande organet inom Unesco där alla Unescos 195 medlemsländer har en röst. Sverige och andra länder som inte sitter i styrelsen för närvarande, liksom mellanstatliga och icke-statliga organisationer, kan skicka observatörer till styrelsemötet, men deltar inte i beslutsfattandet. Sverige kandiderar till Unescos styrelse för perioden 2013-2017 som informell representant för Norden.