När  utvecklingsagendan post-2015 sätts måste utbildning få hög prioritet.  Unescos biträdande generaldirektör för utbildningssektorn, Qian Tang, deltog vid ”The Global  Consultation on Education in the Post-2015 Development Agenda” tidigare i mars. Han presenterade två grundläggande visioner för utbildning som vi  måste ta med oss in i det nya decenniet. För det första, utbildning är en mänsklig rättighet som bör återfinnas i  var lands lagstiftning så väl som normativa regelverk. För det andra, utbildning är en kollektiv nyttighet. Staten måste skydda och ansvara  för utbildning som en kollektiv nyttighet och speciellt framhäva vikten  av en likvärdig utbildning för alla.

Även om staten leder arbetet måste vi också uppmärksamma att utbildning är ett kollektivt ansvar som måste tas av familjer, det civil samhället, organisationer och företag. ”Vi måste bli bättre på att utnyttja alla dessa aktörer för att höja nivån på utbildningen” sa Mr Tang.

Mr Tang sa också att vi måste ta med oss lärdomarna från det årtionde som gått när den nya utvecklingsagendan formuleras. Den första lärdomen, sa Mr Tang, är att utbildning för alla fortfarande är ett ”ouppnått mål”.

Allt för många barn är fortfarande helt utanför skolsystemet. Samtidigt lär sig många barn som redan finns i skolsystemet inte tillräckligt mycket. För lite resurser har lagts på att trygga en god kvalité på utbildningen. ”Lärare är centrala för kvalitén på utbildningen i alla nivåer av skolsystemet. Lärarna är inte bara kanaler för kunskap, det är de som överhuvudtaget gör lärande möjligt. Därför måste lärarutbildningen, lärares status och deras arbetsmiljö vara en central fråga”, sa Mr Tang.

Unesco har presenterat fyra strategier för post-2015 agendan:

  • Fred och hållbar utveckling måste vara centrala prioriteringar för att säkra en jämlik och inkluderande utveckling post-2015. Utbildning för alla har redan hög prioritet i många länder – men det måste bli ett mätbart mål.
  • Post-2015 agendan måste ha ett utvecklingsramverk som har relevans för och mobiliserar alla länder, världen över, oavsett deras nivå av utveckling. På så viss kan vi formulera gemensamma mål och metoder för en hållbar utveckling.
  • Länken mellan utbildnings- och utvecklingssektorerna måste stärkas. Utbildning är en förutsättning för att nå millenniemålen, men det är också beroende av utveckling inom andra policyområden.
  • Ett nytt ramverk för utbildning måste inkludera mål för att stärka ”life-long-learning” systemet. Alltså att utveckla och förbättra vuxenutbildning, fortbildning etcetera.