Unescos chef för avdelningen för vattenvetenskap*, Dr. Abou Amani, har besökt Sverige för att diskutera de viktiga frågor som rör tillgången till vatten världen över. Bland annat träffade Amani Svenska Unescordået och det svenska kategori II-institutet ICWC (International Centre for Water Cooperation) vid SIWI i Stockholm.

Över två miljarder människor utan rent vatten
Ett av de budskap som Amani förmedlade var att det är viktigt att skynda på arbetet med att uppnå mål 6 i hållbarhetsagendan – rent vatten och sanitet.

– Trots att vatten är kärnan för all hållbar utveckling saknar 2,2 miljarder människor tillgång till säkert dricksvatten. Vi är långt ifrån att uppnå målet om tillgång till vatten och sanitet för alla till 2030, sade Amani i mötet med Svenska Unescorådet.

För att komma till rätta med utmaningarna behöver världen öka samarbetet kring vatten. 60 procent av världens sötvatten kommer från gränsöverskridande vattenkällor.  Över 3 miljarder människor är beroende av dessa. Eftersom brist och kvalitet på sötvatten påverkar många regioner riskerar trycket på sötvatten att leda till konkurrens mellan olika länder.

– Genom att förvalta vattenresurserna hållbart är det möjligt att säkerställa rättvis tillgång för alla, minska spänningar och främja samarbete och fred, menar Amani.

Han förklarar att samarbetsinsatser kring dessa delade resurser är en förutsättning för att skapa hållbar ekonomisk utveckling liksom välbefinnande för både människa och miljö. Dessutom krävs samarbete för att bibehålla den biologisk mångfalden och skapa motståndskraft mot klimatutmaningar.  

ICWC har en viktig roll
ICWC är ett Unesco kategori II-institut med syfte att bygga upp kunskap och kapacitet för att just hantera utmaningar och främja samarbete kring gränsöverskridande vattensamarbete.

– Tyvärr är samarbetet i de flesta gränsöverskridande avrinningsområden otillräckligt för att möta framtida utmaningar. Här har t.ex. ICWC en nyckelroll i att främja vattensamarbete för en fredlig och hållbar förvaltning av vattenresurser världen över, säger Amani.

För att uppnå detta krävs både bättre förståelse och mer kunskap om vatten så att välgrundade beslut kan fattas. Sådan kunskap kan t.ex. utgöras av att vi får tillgång till korrekt och aktuell data. Då kan både fördelningen av vattenresurser göras mer effektiv och möjligheten till katastrofriskreducering ökar.

– Att förstå hur vattenresurserna fördelas och hur mängden tillgängliga vattenresurser ser ut – inklusive grundvatten, ytvatten och nederbörd – är avgörande för att planera och hantera fördelningen av vatten för olika användningsområden som jordbruk, industri och hushållskonsumtion, säger Amani.

Vad behövs då för att åstadkomma detta?
– Vi behöver en attitydförändring hos medborgare och beslutsfattare kring vatten, menar Amani. Vattenutbildning är grunden för att förändra beteenden och bygga en gemensam referensram och ta gemensamma beslut när det gäller hur vattnet ska fördelas och förvaltas. När människor förstår hur de kan arbeta för en hållbar vattenkultur och vattenförvaltning kan det även leda till en attitydförändring hos medborgare och beslutsfattare i stort vad gäller vatten. konsensus för deltagande och inkluderande förvaltning av vattenresurser.

Vatten kan inte tas för givet
– Vatten kan inte tas för givet som en global nytta eller tillgång. I stället behöver vattnet förvaltas klokt och hållbart liksom skyddas och bevaras för framtida generationer, säger Amani.

Unescos arbete
Sedan 1975 har Unescos mellanstatliga hydrologiska program stöttat länder med förbättrad kunskap och ökad kapacitet för att hantera komplexa vattenutmaningar. Unescos mål med arbetet inom sitt mellanstatliga hydrologiska program är att främja hydrologisk kunskap genom att stödja vetenskaplig forskning och utbildningsprogram samt stödja länder att dra nytta av vetenskapliga och teknologiska framsteg för att hantera vattenrelaterade utmaningar.

Visionen är en värld där människor och institutioner är trygga i vattenfrågor och har tillräckligt med kunskap för att fatta välgrundade beslut om vattenförvaltning och styrning för att uppnå hållbar utveckling och bygga motståndskraftiga samhällen.

En screenshot från mötet mellan Abou Amani och deltagare från ICWC. Unescoprofessor Ashok Swain, som Ashok Swain syns längst upp till höger. Han leder forskarskolan för internationellt vattensamarbete vid Uppsala universitet och innehar en Unescoprofessur i internationellt vattensamarbete. Foto: ICWC

*Abou Amani: Director of the Division of Water Sciences and Secretary of the Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)