År 2017 var ett spännande år för Svenska Unescorådet. Dag Hammarskjölds arkiv blev det sjunde svenska världsminnet på Unescos internationella lista och under hösten antogs även Norrköping till Unescos nätverk för kreativa städer och blev därmed den första musikstaden i Norden. Utöver detta fick Sverige också tre nya Unesco-professurer: Cornelius Holtorf vid Linnéuniversitetet, Love Ekenberg vid Stockholms universitet samt Ashok Swain vid Uppsala universitet.

Tillsammans med olika samarbetspartners har vi under året lyft viktiga frågor såsom ökad press- och yttrandefrihet, hot och hat mot journalister, kulturarvsförstörelse, utbildning och utveckling samt biosfärprogrammet i debattartiklar, pressmeddelande och seminarier.

Medietrender och yttrandefrihet har varit en av våra mest prioriterade frågor. Lanseringen av Unescos World Trends in Freedom of Expression and Media Development ger exempelvis en översikt över nya trender inom mediefrihet, mångfald, oberoende och journalisters säkerhet. Ett annat sätt Unescorådet har engagerat sig i dessa frågor är genom deltagande i det internationella mötet som högkommissarien för mänskliga rättigheter och Unesco organiserade. Här diskuterades FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot journalister.

Jämställdhet fortsatte att stå i fokus i allt vårt arbete och For Women in Science-priset, som uppmärksammarunga kvinnor inom forskning, delades ut för andra gången tillsammans med L’Oréal och Sveriges unga akademi. Pristagarna år 2017 var Kirsten Leistner från Chalmers tekniska högskola, och Julia Uddén från Stockholms universitet.

På kulturområdet fortsatte samarbetet med bland annat Riksantikvarieämbetet, svenska ICOM (museernas internationella samarbetsorganisation) och Världskulturmuseerna om kulturarvsförstörelse. Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet deltog tillsammans vid Antikmässan för att informera om Unescos arbete mot kulturarvsförstörelse och illegal handel med kulturföremål. Vi lanserade även en nationell internetkampanj mot den illegala handeln med kulturföremål.

Året innehöll också ett avslut då Sveriges fyra-åriga period i Unescos styrelse avslutades. Styrelseperioden har varit en intensiv och spännande tid för oss, som också erbjudit en unik möjlighet att påverka Unescos arbete inom viktiga frågor som jämställdhet, yttrandefrihet och interna reformer. Detta arbete nådde en höjdpunkt i slutet av 2017 då Sverige deltog i Unescos generalkonferens. Generalkonferensen beslutade om flera frågor, från Unescos arbetsprogram för de kommande fyra åren till hur Unescos jämställdhetsarbete kan förbättras. Det nordiska samarbetet har även fortsatt och det gemensamma arbetet som går inför exempelvis generalkonferenser har gett Norden stort inflytande i Unesco.

För att läsa hela verksamhetsberättelsen gå in här.