Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco. Strategin täcker perioden 2018–2021 och utgår från FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, samt vägleds av Sveriges politik för global utveckling.  Strategin förtydligar Sveriges engagemang i prioriterade frågor som mänskliga rättigheter, klimat- och havsfrågor och sex- och samlevnadsundervisning samt sätter upp mål för arbetet inom flera andra viktiga områden.

Unescos arbete för mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet

Utbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att bygga ett jämlikt och demokratiskt samhälle. På samma sätt bidrar yttrandefrihet, inklusive konstnärlig frihet, till att stärka demokrati. Under perioden ska Sverige bland annat verka för att Unesco stärker sitt arbete med att motverka hat och hot mot journalister, i synnerhet kvinnliga journalister, och fortsätta att arbeta för allas rätt till information.

Unescos arbete för hållbara, demokratiska och inkluderande samhällen

Unesco har ett särskilt ansvar för mål 4 om utbildning i FN:s globala utvecklingsmål. Kulturarvsarbetet fyller en viktig roll i detta eftersom det bidrar till en bättre förståelse av vårt samhälle och vår historia. Sverige stödjer Unesco i de här frågorna och ska särskilt verka för att utbildning präglas av livslångt lärande med tydligt jämställdhetsfokus, utbildning för hållbar utveckling, förebygga illegal handel med kulturföremål och stärka biosfärprogrammets roll för att bygga ett hållbart samhälle.

Unescos arbete med jämställdhet

Jämställdhet genomsyrar det svenska engagemanget inom Unesco och målet är att Unesco ska fortsätta att utveckla sitt arbete inom det området, framför allt vad gäller kvinnor inom forskning och journalistik. Sex- och samlevnadsundervisning är en prioritet inom utbildningsområdet.

Unescos arbete med miljö, klimat och hav

Klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar och bör därför vara i fokus för Unescos arbete inom vetenskap. Sverige ska verka för att Unesco er bidrar till att stärka kapacitet inom forskning, framför allt genom interdisciplinär kunskapsutveckling för att hantera havsrelaterade utmaningar och stärka arbetet med gränsöverskridande vattensamarbete.

Unescos arbete för en effektiv och modern organisation

Med tanke på Unescos många viktiga arbetsområden är det avgörande att organisationen fungerar effektivt, med en sund och stabil finansiering och modern personalpolicy. Utöver detta ska Sverige också värna experternas roll inom Unesco och dess kommittéer, stärka mångfalden inom organisationen och att Unesco bidrar till ett effektivt FN-system.

Strategin finns tillgänglig här.