Verksamhetsåret 2018 har varit intensivt och resulterat i att Unescoarbetet i Sverige och det svenska arbetet i Unesco i Paris tagit ytterligare steg framåt – med bättre struktur, synlighet och genomslag.

I februari tillträdde ett nytt Unescoråd vars förordnande gäller för 2018–2021. I mars fattade regeringen beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco, också den för perioden 2018–2021

I juli fattade Sida beslut om att stödja flera av strategins prioriteringar genom ett samarbetsavtal med Unesco på 430 miljoner kronor för perioden. Totalt satsar Sverige nu ca 1,3 miljarder kronor under perioden, vilket gör Sverige till en av de största extrabudgetära givarna. Avtalet innebär en stor möjlighet för genomslag för svenska prioriteringar och har väsentligt stärkt Sveriges position som aktör i organisationen.

Unescos närvaro i Sverige har under den senaste dryga tioårsperioden stärkts markant och som ett svar på denna utveckling tog Unescorådet fram en strategi för verksamheten i Sverige för perioden 2018–2021. Syftet med strategin är att komplettera regeringens strategi för samarbete med Unesco och tydliggöra rollerna mot andra aktörer med Unescorelaterad verksamhet.

Under året har Svenska Unescorådet arrangerat en mängd olika seminarier och möten, ofta i samarbete med andra aktörer, inom kultur, utbildning, kommunikation och vetenskap. Särskilt roligt under året var att Unesco valde att uppmärksamma berättarnätverket Sagobygdens arbete för att levandegöra det immateriella kulturarvet, i det här fallet den muntliga berättelsen, och lyfta fram det som ett gott exempel på kulturarvsarbete.

Läs hela verksamhetsberättelsen här.