I Unescos världsarv Södra Ölands odlingslandskap har man brukat jorden i tusentals år men nu hotas jordbruket – och därmed det unika kulturlandskapet – av klimatförändringar. I en rapport från 2019 slår Länsstyrelsen i Kalmar Län fast att en ökad medeltemperatur kommer att leda till både torka, när nederbörden uteblir, och översvämningar, när havsnivån höjs. I februari 2019 skickade Ölands världsarvsråd in en orosanmälan till Riksantikvarieämbetet för att berätta att man ”ser med stor oro på de förutsättningar som ett förändrat klimat kan komma att innebära för södra Öland. De kortsiktiga konsekvenserna är redan här.”

Vi tog kontakt med Roger Gustavsson som är LRF:s representant i världsarvsrådet för Södra Ölands odlingslandskap för att ta reda på mer information.

Porträtt

Vilken påverkan ser du idag?

Redan förra sommaren såg man tydliga konsekvenser på enskilda gårdar på grund av torkan. Torkan påverkade så klart också böndernas ekonomi och många var stressade och oroliga för sina djur. Vi har redan sett en gårdsförsäljning som kan kopplas till torkan.

Torkan skapade ju allvarliga problem på Öland förra sommaren. Hur ser läget ut i år?

Ladorna är helt tomma efter vintern samtidigt som många marker fortfarande är påverkade efter torkan. Effekterna lever därför kvar länge. Ingen skulle orka med ett liknande år igen. Men det är väldigt torrt redan nu och grundvattennivåerna är under det normala. Bönderna jobbar redan hårt med att dryga ut fodret åt djuren så att det ska räcka så länge som möjligt.

Södra Ölands odlingslandskap är ju ett världsarv på grund av sitt kulturhistoriska värde och då har jordbruket en mycket viktig roll. Kommer man att kunna fortsätta bruka jorden?

Om det fortsätter att vara så här varmt så kommer vi nog att se effekten hos lantbrukarna, de som har ekonomiska muskler och har råd att bygga ut bevattningssystem kommer att klara sig. Man kommer kanske att få anpassa djurhållningens storlek eller utöka arealen för att balansera åtgången av foder.

Man har brukat jorden på Öland under tusentals år och varje generation har anpassat jordbruket efter förutsättningarna och vi kommer nog att klara av det här också. Men det är svårt när det är så varmt.

Vilka åtgärder har ni tagit?

Om värmen och torkan fortsätter kommer allt fler att anlägga bevattningsdammar och bevattningssystem för att klara sig och det börjar vi se nu. Det är idag svårt att få tillstånd för att anlägga bevattningsdammar men vi har en nära dialog med Länsstyrelsen om det och de förstår hur viktigt det är.

Kommunen arbetar med att köpa in eller utvinna dricksvatten ur saltvatten men det är många lantbrukare som inte har tillgång till kommunalt vatten så det är ingen helhetslösning.

Gemene man förstår vikten av att bevara jordbruket på Södra Öland och bevara världsarvet. Det är väldigt skönt att det finns en samstämmighet, det gör det lättare att hitta lösningar.

Länsstyrelsens rapport pratar inte bara om torka utan också om brandrisk och översvämningar – vad är ni mest oroliga för?

Vi har inte pratat så mycket om översvämningar orsakade av höjda havsvattennivåer och inte heller den ökade risken för skyfall. Vi är vana vid torka men när det gäller översvämningar har vi mycket mindre kunskap och erfarenhet.

Brandrisken är ett väldigt konkret problem. Vi har en hög beredskap för gräsbränder och många var väldigt oroliga förra sommaren.

Halmbal