unesco internetstudieUnesco genomför en omfattande studie som fokuserar på internetrelaterade frågor kring tillgång till information och kunskap, yttrandefrihet, integritet och etiska dimensioner av informationssamhället. Organisationen efterfrågar nu synpunkter och bidrag från olika aktörer.

Den digitala revolutionen påverkar alla områden av det offentliga och privata livet. Mer och mer personlig och allmän information samlas in, lagras, bearbetas och delas via internet. Allt detta för med sig både möjligheter och utmaningar. På grund av den gränsöverskridande och mångdimensionella karaktär som internet har krävs en helhetssyn för att hantera det breda spektrum av frågor som rör dess tillgång, deltagande och användning. På Unescos 37:e generalkonferens i november 2013 beslutade medlemsländerna om att genomföra en omfattande undersökning för att få en helhetssyn på internetrelaterade frågor som rör Unesco.

Unesco efterfrågar nu synpunkter och forskning om internetrelaterade frågor inom de fyra områdena (i) Tillgång till information och kunskap, (ii) Yttrandefrihet, (iii) Integritet och (iv) Etiska aspekter av informationssamhället. Unesco välkomnar studier, analyser, forskning eller andra dokument rörande en eller flera av frågeställningarna. Unesco välkomnar även referensmaterial relevant för studiens områden. Bidragen kommer att kompletteras med litteraturstudier och ytterligare forskning om de områden där luckor finns.

Svenska Unescorådet uppmuntrar alla intresserade aktörer att bidra till studien. Deadline för kommentarer och material är den 30 november 2014. För mer information, se länkarna nedan.

Information om studien på Unescos hemsida >

Faktablad och lista på frågor (pdf) >

Länk till enkäten >

Unescos Concept Paper med mer information om studien (pdf) >