Kommittén för biosfärprogrammet i Sverige har beslutat att godkänna Vombsjösänkans ansökan om att bli en kandidat för Unescos biosfärprogram. Vombsjösänkans kandidatur är ett samarbete mellan Sjöbo, Lund och Eslöv kommun. Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling och har till uppgift att söka lokala lösningar på globala problem. Det finns 714 biosfärområden i 129 länder i världen, varav sju finns i Sverige.

”Det engagemang som finns i biosfärområdena är ett viktigt bidrag i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen. Att tre kommuner står bakom Vombsjösänkans ansökan är bara ett exempel på hur biosfärområden främjar samarbete och dialog. Jag hoppas att Vombsjösänkans närhet till forskningsinstitutioner och innovationscenter, däribland Lunds universitet, kan leda till ett gott utbyte mellan forskningen och området. Jag hoppas även att samarbetet med forskningen kommer att generera ny kunskap om hållbarhetsutmaningar och deras lösningar”, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.

Alla biosfärområden bedriver hållbarhetsarbete utifrån sina unika förutsättningar. Vombsjösänkan har fyra fokusområden, nämligen samspel mellan tätorter och landsbygder, värdefullt vatten, odlingslandskapets ekosystemtjänster samt natur- och kulturarv. Vombsjösänkan är också sannolikt ett av Sveriges artrikaste områden och det förekommer ett stort antal rödlistade arter i området. Området har dessutom starka naturvärden.

Vad händer nu?

Vombsjösänkan har nu fått officiell status som kandidat till att bli ett biosfärområde. Det innebär att området kommer att delta i det nationella biosfärarbetet. De kommer också att inleda ett arbete för att ta fram sin formella ansökan till Unesco om att bli ett biosfärområde. Det arbetet väntas ta flera år, sedan skickas ansökan in av regeringen till Unescos biosfärprogram.

Biosfärprogrammet i Sverige

Syftet med Unescos biosfärområden är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt, samt att skapa ett hållbart samhälle. I Sverige finns idag sju biosfärområden: Kristianstad Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhttátahkka.  4% av Sveriges befolkning bor i ett biosfärområde och biosfärområdena utgör sammanlagt 7% av Sveriges yta. Var tionde kommun ingår i ett biosfärområde.