En av årets pristagare av Svenska Unescopriset 2021 är Carl Lindberg som i över 20 år arbetat med utbildning för hållbar utveckling på både nationell och internationell nivå för UNESCO. Vi träffade Carl för att ta reda på varför utbildning för hållbar utveckling är viktigt, hur området utvecklats samt vad som behöver göras framöver.

Utbildning för eller om hållbar utveckling?
Skillnaderna mellan utbildning för och utbildning om blir en bra startpunkt för vårt samtal. Sedan Carl började arbeta med de här frågorna har det skett en attitydförskjutning i samhället: ”samhället i sin helhet har idag en helt annan relation till hållbarhetsfrågor, frågorna syns nu på ett helt annat sätt”. Mycket finns dock kvar att göra. Carl ser fortfarande en stor utvecklingspotential i utbildningssektorn och upplever att medborgare nu är informerade om hållbarhet även om de inte i tillräcklig omfattning vet hur de ska utöva hållbarhet i praktiken eller har viljan att göra det. Utbildning för hållbar utveckling är en nödvändighet för att skapa handlingskraftiga medborgare och blir därför en avgörande faktor för hur framtidens hållbarhetsarbete kommer se ut.

Förebilder
Carl nämner Tyskland och Japan som exempel på två länder som under lång tid haft samarbeten med Sverige kring utbildning för hållbar utveckling. Det är de här samarbetena, säger Carl, som kommer göra skillnad globalt även om de nationella insatserna är av verkligt avgörande betydelse. Carl poängterar dock att det är svårt att säga om det politiska arbetet i ett land inom detta område speglar verkligheten ute i landets skolor.

Nationella utmaningar
Sedan början av 2000-talet har attityden för frågan förändrats och hållbarhet har blivit allt viktigare, men Carl saknar fortfarande ett tydligt politiskt ansvarstagande för utbildning för hållbar utveckling. Han beskriver hur viktigt det är att våra politiker på alla nivåer inte bara bidrar med resurser utan också beskriver de förväntningar som finns på skolan när det gäller utbildning för hållbar utveckling. I dagsläget är det eldsjälar som driver frågan men det behövs mer än så, för att uppnå hållbar utveckling och målen i Agenda 2030.

Ungdomar driver hållbarhetsfrågan på ett sätt som måste få starkare stöd från högre instanser. Carl beskriver att många ungdomar idag ser sin framtid hotad och att detta ställer krav på politiker att svara upp mot de förväntningar som unga har.

Tack alla eldsjälar!
Innan vårt samtal satte sig Carl ner för att skriva upp namn på människor han mött genom åren som arbetat hårt för att sätta utbildning för hållbar utveckling på agendan. Listan fick fort över 50 namn och Carl nöjer sig därför med ett samlat tack, tack till alla de som i skolor, universitet, organisationer och myndigheter har kämpat och fortsätter kämpa för utbildning som ett medel för att nå en hållbar värld.

Med det vill vi återigen tacka Carl Lindberg för hans avgörande roll för att bidra till att etablera utbildning för hållbar utveckling i Sverige och internationellt, för att han outtröttligt drivit det viktiga policyarbetet framåt och gjort verklig skillnad i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen!