Den 24 februari har det gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Unesco har följt kriget noga och bland annat gjort många olika insatser för journalister, utbildningsaktörer och kulturinstitutioner.

Information, kultur och utbildning är viktiga delar för att möta en krigsdrabbad befolknings behov, bygga motståndskraft och kunna förbereda för framtiden.

Eftersom dessa områden ligger inom Unescos mandat, manar Unesco det internationella samfundet att mobilisera och samarbeta för att så långt möjligt upprätthålla utbildningn i landet. Det gäller även skyddet av kultur- och världsarv, som drabbas av beskjutning och plundring, och där brist på el och intakta byggnader leder till stora skador på konst och föremål.

I krig är journalisters arbete omistligt för att dokumentera och rapportera det som händer. För att kunna utföra sitt arbete behöver mediearbetare utrustning, utbildning och säkerhet.

Under det gånga året har Unesco mobiliserat över 20 miljoner USD med stöd av medlemsstaterna och andra samarbetspartners så att konkreta åtgärder kunnat vidtas i Ukraina. Därutöver tillkommer 10 miljoner USD som Japan bidrar med från och med februari 2023. Därmed är Japan den enskilt största finansiella partnern till Unesco för Ukraina.

Utbildning
Kriget har haft stor påverkan på utbildningssektorn i Ukraina.
Före kriget uppgick antalet pedagoger till 674 000 och antalet elever till 7.4 miljoner. I januari 2023 kunde Unesco konstatera att över 3000 utbildningsinstitutioner skadats och över 400 har förstörts helt och hållet. 1,8 miljoner elever studerar nu online istället för i fysiska klassrum.

För att hjälpa lärare att kunna hålla i online-undervisning har Unesco bidragit med 50 000 datorer i samarbete med Google. Utöver det har Unesco utbildat 50 000 lärare i digital pedagogik för att hjälpa till med övergången från fysisk till digital undervisning.

Unesco mobiliserade även över 25 globala utbildningsaktörer till att bistå med utbildningsplattformar, utveckla digitala lösningar och översätta utbildningsinnehåll för Ukrainska elever.

Kulturarv och världsarv
I krig är det en prioritet att försöka hindra förstörelse och plundring av kulturarv. Genom att utbilda de som arbetar med kulturarv i Ukraina i hur de kan säkra byggnader, förbättra brandsäkerheten och identifiera säkra platser för skydd av konstverk, kan vissa skador begränsas. I början av februari 2023 kunde Unesco konstatera att runt 240 kulturella platser i Ukraina har skadats – däribland museer, monument, bibliotek och kyrkor.

Utöver detta är svårigheten att upprätthålla kulturliv och konstnärlig produktion något Unesco tittat på. Till exempel bidrar Unesco med konstnärsstipendier och att säkerställa att konstnärer kan få ut sina verk till publik. En donation på 100 000 USD har gjorts till sju kulturprojekt, där fokus har legat på sådana som främjar resiliens vid trauma.

Därutöver stöttar Unesco kvinnliga konstnärer som har flytt från Ukraina på grund av kriget. De får boende och uppehälle av en kulturinstitution i landet de flytt till genom civilsamhällesorganisationen Artists at Risk.

Nytt världsarv
I januari 2023 skrevs hamnstaden Odessas historiska centrum in på Unescos världsarvslista och på listan över världsarv i fara. Det innebär att staden åtnjuter samma skydd som övriga världsarv på listan. Enligt Världsarvskonventionen får världsarven inte skadas medvetet – varken direkt eller indirekt. Alla medlemsländer i Unesco har kommit överens om att världsarven är hela mänsklighetens tillgång och ansvar och att de är av ett bestående universellt värde som vi alla ska värna och bevara.

I och med att Odessa skrivits in på listan över världsarv i fara kan tillgång till förstärkt internationell teknisk och finansiell hjälp för att skydda och reparera skador på världsarvet efterfrågas vid behov.

Illegal handel med kulturföremål
En utmaning som fortgår i skydd av kriget är den illegala handeln med kulturföremål från Ukraina. Unesco arbetar med att informera konsthandlare och stärka nätverken mellan de länder som gränsar till Ukraina för att fånga upp föremål som förekommer på ICOMs röda lista över kulturföremål i Ukraina.

Journalister och informationsspridning
Idag är 5000 journalister ackrediterade för att följa kriget och många som befinner sig vid fronten har inte erfarenhet av att arbeta som krigskorrespondenter. Unesco har arbetat nära samarbetspartners och journalister i Ukraina för att bistå media med utrustning, psykologiskt stöd och säkerhetsutbildningar. Bland annat förses reportrar och deras lokala fixare med säkerhetsutbildning och manualer som inkluderar första hjälpen och instruktioner i hur man kan hantera trauma.
Unesco har även bidragit till att etablera ett nätverk med sex s.k. solidaritetscenter som drivs av National Union of Journalists (NUJU). Här kan journalister få juridisk rådgivning och säkerhetsutbildning. Över 1000 journalister har kunnat ta del av detta.

Fortsatt stöd för Ukraina
För att ytterligare bistå journalister i deras viktiga verksamhet har Unesco skickat ut skyddsutrustning i form av skottsäkra västar och hjälmar till Ukrainska journalister. El-generatorer har också distribuerats så att nyhetssändningar ska kunna fortgå trots återkommande elavbrott.

Finansiellt stöd är viktigt och Unesco har (tillsammans med World Food Programme) donerat 100 000 USD för att 160 Ukrainska journalister ska ha en basinkomst och kunna fortsätta sitt arbete med att hålla befolkningen informerad om vad som händer.

Under 2023 kommer Unesco att fortsätta mobilisera för Ukraina. Till exempel kommer 20 000 Ukrainska lärare och pedagoger att tränas av professionella inom psykosocialt stöd, för att de ska kunna identifiera vilka behov som finns hos barn och deras familjer vad gäller mental hälsa.

Vängruppen för Ukraina
Sverige var en av initiativtagarna till den vängrupp för Ukraina i Unesco, som är aktiv sedan 2014 då Ryssland annekterade Krimhalvön. Denna informella grupp består av 20 medlemsstater som arbetar för att hålla Ukraina högt upp på agendan. Sedan invasionen har vängruppen gjort 22 uttalanden med fördömanden.

Ett starkt uttalande publicerades idag på vängruppens respektive sociala medier.

Du kan se filmen med uttalandet här.

Se gärna vår sammanfattande film om Unescos insatser i Ukraina:

Läs mer här:
In the face of war, a year of action in Ukraine – UNESCO Digital Library

Foto längst upp i artikeln: АлесьУсцінаў_Pexels, rasat hus i Ukraina