Bild på ett barn som sitter och gråter
© Shutterstock

Flera miljoner barn och ungdomar utsätts för våld i skolan varje år. En dryg tredjedel av skolelever i åldrarna elva till tretton utsätts regelbundet för mobbning och våld, varav åtta procent drabbas varje dag. Det visar en ny rapport som Unesco har sammanställt tillsammans med Institute of School Violence Prevention vid Ewha Womans University i Seoul, Sydkorea. Rapporten är baserad på data från 19 låg- och medelinkomstländer och presenteras 17 januari.

Mobbning och våld, inklusive fysiska, psykiska och sexuella övergrepp, har en negativ inverkan på elevers möjligheter att tillägna sig kunskap i skolan liksom på deras psykiska hälsa. Barn och ungdomar som utsätts för homofobisk mobbning löper högre risk att drabbas av stress, oro, depression, dålig självkänsla, isolering, självskadebeteende och självmordstankar.

Rapporten lyfter fram hur skolrelaterat våld ofta drivs på av ojämna maktstrukturer. Dessa förstärks av normer och stereotyper rörande könsroller, sexuell läggning, etnicitet eller andra faktorer som på olika sätt kan ligga till grund för marginalisering. I en undersökning om mobbning från 2016 med 100 000 unga från 18 länder uppgav 25 procent att de blivit mobbade på grund av utseende, 25 procent på grund av sexuell läggning och 25 procent på grund av etnicitet eller härkomst.

Unescorapporten rekommenderar ett flertal åtgärder som bör prioriteras. Av dessa kan nämnas tydligare ledarskap och ansvar, ökat medvetande och kunskapsspridning, främjande av barn och ungdomars engagemang i dessa frågor, etablering av rapporteringssystem samt mer effektiva system för insamling av data.

Rapporten presenteras i samband med ett internationellt Unescomöte i Seoul, vars syfte är att stödja globala initiativ för att säkerställa alla barn och ungdomars rätt till utbildning i en trygg miljö. Mötet arrangeras av Unesco i samarbete med Institute of School Violence Prevention vid Ewha Womans University.

Rapporten finns att läsa på engelska och kan laddas ner här.