Svenska Unescorådets särskilda rådgivare, Anders Johnson, har skrivit rapporten Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Rapporten uppmärksammar att trots utbildningens centrala roll för ökat välstånd, förbättrad hälsa, demokrati och jämställdhet i världen och för att uppnå målen i Agenda 2030, är det svenska utbildningsbiståndet idag mycket lågt både till volym och geografisk spridning. Sverige är ett av de länder inom OECD som satsar minst på bistånd till utbildning. Internationellt har även stödet till utbildning i utvecklingsländer stagnerat och den andel av biståndet som går till utbildning har minskat sex år i rad.

Rapporten låg till grund för ett rundabordssamtal om det svenska utbildningsbiståndet som Svenska Unescorådet anordnade den 16 maj.

Slutsatser från rundabordssamtalet om varför utvecklingen ser ut som den gör idag anses bero på att utbildning inte prioriteras politiskt trots att det råder en enighet om att utbildning i alla länder leder till bättre välfärd. Det kan bland annat bero på att det är svårt att se de direkta effekterna av utbildningsinsatserna.

Det finns även en uppfattning att utbildning inte är ett lika akut problem längre då allt fler barn går i skolan. Även om fler barn går i skolan återstår dock stora utmaningar. Bland annat så får många barn och unga inte tillräckligt med kunskaper till följd av dålig kvalité på undervisningen.

Samtidigt uttryckte flera deltagare en viss optimism inför framtiden. Utbildning är i dag tydligare formulerat som en av prioriteringarna i det svenska utvecklingssamarbetet och vissa satsningar har redan gjorts. Det är dock viktigt att lära av tidigare erfarenheter, för att undvika att återigen hamna i en situation där biståndet till utbildning minskar – utan att någon formellt har beslutet om detta.

Läs Anders Johnsons rapport Utbildning i utvecklingssamarbetet (2017) på uppdrag av Svenska Unescorådet här.

Unescos årliga rapport om utbildning, Global Education Monitoring report (GEM), för 2017/18 finns att läsa här.