I dag tisdagen den 28 april lanseras Unescos stora rapport om läget för utbildningen i världen inför en stor publik på Sida. Inledningstalet hålls av utbildnings- och Unescoministern Gustav Fridolin.

gmr2

I år är det 15 år sedan de sex utbildningsmålen för Utbildning för alla (EFA) antogs i Dakar. Unesco har publicerat Global Monitoring Report (GMR) årligen som en uppföljning av hur utbildningen i världen ligger till.

Till de positiva sidorna hör att andelen barn som inte går i skolan har halverats. I dag har 48 miljoner fler barn tillgång till skola jämfört med för 15 år sedan. Den främsta framgången är flickors rätt och tillgång till utbildning i världen. Trots framgångarna vet vi att 58 miljoner barn i världen inte har tillgång till skola och att 100 miljoner barn inte fullföljer sin grundskoleutbildning. Det största misslyckandet är att det fortfarande finns ca 780 miljoner människor i världen som är analfabeter, varav två tredjedelar är kvinnor.

Dålig kvalitet i skolan är ett globalt problem och 250 miljoner barn i grundskolan lär sig inte de basala grundkunskaperna. De sex EFA-målen gäller även för Sverige. Mål ett till fem har Sverige uppnått, men mål sex gällande kvaliteten bedöms fortfarande inte uppfyllt, trots att vi känt till problemet sedan 2002.

Alla vet att utbildning är en grundläggande hörnsten för att uppnå hälsoförbättringar, demokrati, fattigdomsbekämpning, jämställdhet, ökad jämlikhet och långsiktig hållbar utveckling för alla. Trots denna kunskap är det nedslående att många länder inte prioriterar utbildning i sina nationella budgetar. Även det totala internationella biståndet till utbildning har minskat med 10 procent sedan 2010.

En inkluderande och rättvis tillgång till utbildning av god kvalitet bör säkerställas för alla, tillgång till förskola och grundskola men även möjligheten för alla ungdomar till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning.

För att läsa Global Monitoring Report och om Unescos arbete med utbildning följ nedan länkar:

Global Monitoring Report

Fakta och statistik