Bild
Foto: Sveriges delegation för Unesco

Nu har Sverige ratificerat Unescos konvention om erkännande av högre utbildningskvalifikationer. Konventionen är den första globala överenskommelsen för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning i andra länder. Att så många länder som möjligt ratificerar konventionen kommer alltså att underlätta för individer att använda sina kvalifikationer i andra länder både för fortsatta studier och för inträde på arbetsmarknaden. Att Sverige skriver under konventionen innebär att vi förbinder oss att följa riktlinjerna i överenskommelsen samt att Sverige åtar sig att kontinuerligt följa upp arbetet.

”Konventionen främjar internationell akademisk mobilitet och stöttar allas rätt att få sina utbildningskvalifikationer prövade på ett rättvist, transparent och icke- diskriminerande sätt”, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

Sverige blir det 15:e landet som ratificerar konventionen. När 20 länder har ratificerat konventionen träder den i kraft. Sverige kommer då att bland annat kunna delta på statspartsmöten inom konventionen för att säkerställa att konventionen stöttar allas rätt att få sina kvalifikationer prövade.

Sverige uppfyller redan alla krav som ställs i konventionen. Den innebär därmed ingen större förändring i Sveriges arbete med bedömning av kvalifikationer för högre utbildning. Men får konventionen god effekt globalt så kan arbetet med att inhämta information från andra länder komma att underlättas.

Varje år delar LUCS (Local Unesco Collaboration Sweden) ut ett pris som uppmärksammar en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet. Under våren besökte pristagarna för 2020 och 2021 Unescos huvudkvarter i Paris. Den svenska delegationen passade då på att ställa tre korta frågor till dem.

  • Kate Plaskonis mottog LUCS-priset 2020. Under sin tid som marknadschef på MINE var Kate Plaskonis projektledare för initiativet Fördomsfönster Öresund. Projektet gick ut på att skapa nya jobbmöjligheter och att få företag och organisationer i Öresundsregion att inse vikten av den kompetens som finns hos utrikesfödda. Läs intervjun med Kate här.
  • Under 2021 mottog Bernardita Núñez LUCS-priset. Bernardita Núñez är grundare av Terrafem, Sveriges första kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst. Idag är hon verksamhetsledare för Terrafem, en ideell organisation som idag bedriver bland annat en rikstäckande jourtelefon på mer än 70 språk, en juristjour och skyddsboenden. Läs intervjun med Bernadita här.

Läs mer om LUCS arbete här.

Under sin tid som marknadschef på MINE var Kate Plaskonis projektledare för initiativet Fördomsfönster Öresund. Projektet gick ut på att skapa nya jobbmöjligheter och att få företag och organisationer i Öresundsregion att inse vikten av den kompetens som finns hos utrikesfödda.

Hur kom du på idén till Fördomsfritt fönster Öresund?

Bakgrunden, idén och syftet med projektet var att jag blev uppmärksam på att arbetsmarknadspotentialen i Öresundsregionen inte utnyttjades i förhållande till utrikesfödda akademiker. Vi gick in i projektet med MINE men även i samarbete med Föreningen Norden, Öresundsinstitutet och Lunds universitet.

Hur arbetade ni under projektets gång med företag för att ändra attityder och riva barriärer i form av fördomar?  

Inom ramen för projektet var vi i kontakt med företag och intervjuade arbetsgivare angående attityder kring att anställa utrikesfödda. När vi hade samlat underlag för hur arbetsgivare tänkte kring detta utvecklade vi en metod och en utbildning för respektive företag för att visa att det finns stor potential i att anställa någon som vid första anblick inte ”passar in”, men som kan bidra med nya perspektiv. Att ha en högre grad av så kallad flexicurity har visat sig vara framgångsrikt.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter framöver?

Om man lyckas samarbeta mellan länder för att få in arbetssökande i arbete finns det stora vinster att göra, inte minst samhällsekonomiska. Ett bekymmer är att en stor del av makten är centrerad kring huvudstadsområden, regeringen måste därför bli bättre på att prioritera även andra områden i landet. För näringslivets del handlar det om att våga, vara öppen och bli mer nyfiken. Vad gäller de arbetssökande är det viktigt att försöka förstå koder och normer i samhället samt att lära sig språket. Språket är nyckeln till arbete, men arbetet är också nyckeln till språket.

Bernardita Núñez till höger.

Bernardita Núñez startade Sveriges första kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst, Terrafem, år 2000. Idag är hon verksamhetsledare för Terrafem, en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De bedriver idag bland annat en rikstäckande jourtelefon på mer än 70 språk, en juristjour och skyddsboenden.

Vad var bakgrunden till att du startade Terrafem?

Bakgrunden var att jag kände en solidaritet med andra kvinnor och empati att kunna sätta mig i deras skor; vad skulle jag själv ha behövt i en liknande situation där jag behövde stöd men saknade språkkunskap? Kvinnojourrörelsen i Sverige har en modell som är värd all beundran. Det vi tillför till modellen är språkaspekten; kvinnor som är utsatta för våld är människor i kris. Under sådana förhållandena är man mycket nära sina känslor. Att då få prata på sitt modersmål är oerhört viktigt och nödvändigt för att kunna bearbeta våldet. Terrafem bidrar även till kunskap om våld i olika kulturella kontexter.

Hur arbetar ni på Terrafem för att kvinnor med utländsk härkomst ska bli mer delaktiga i samhällslivet?

Dels genom vårt stödjande arbete där målet är att kvinnor ska få leva fritt från våld, dels genom att hjälpa kvinnor att återerövra sin självkänsla, självständighet, få kunskap om våld och bilda gemenskap. Allt detta ökar möjligheterna för att kvinnor ska kunna bli delaktiga i samhällslivet. Terrafem arbetar även med att informera alla kvinnor med utländsk härkomst om rättigheter och skyldigheter i Sverige. Terrafem förmedlar kunskap om normer och värderingar kring kön, Sveriges jämställdhetsmål samt att se till att det finns en ökad förståelse och kunskap om våld i olika kulturella kontexter. Det är också viktigt att visa att kvinnor med utländsk härkomst kan ta ledande positioner inom just vårt arbete på Terrafem. På så sätt motverkar vi en offerroll som annars riskerar att befästas.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter framöver?

Genom att fortsätta driva vår verksamhet kan vi belysa våldet och därigenom motverka det. Den stora utmaningen är att öka och sprida kunskap om könsrelaterat våld. För att förstå och bekämpa våld måste vi se hur våldet hänger ihop med normer om kön och maktrelationer, exempelvis etnicitet, religion, klass och sexualitet.