2019 beslutade Unescos medlemsstater att anta ett ramverk för utbildning för hållbar utveckling, Education for Sustainable Development for 2030. Ramverket identifierar fem områden som världens länder bör prioritera i sitt arbete med utbildning för hållbar utveckling inom Agenda 2030. Unesco har en viktig roll att stödja världens länder i kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte inom utbildning för hållbar utveckling, genom att bland annat verka för att perspektivet ska integreras i nationella styrdokument för utbildningssektorn.

ESD for 2030 lanserades under en konferens i Berlin 2021. Detta är den tredje globala konferensen på temat som Unesco anordnat, de första två var i Nagoya 2014 och i Bonn 2009.

ESD for 2030 är en uppföljning på Unescos Global Action program (GAP) for Sustainable Development som Sverige, tillsammans med Tyskland och Japan, tog initiativ till för att samla erfarenheterna från årtiondet för hållbar utveckling 2005-2015.

Unesco har även en viktig roll i att mäta hur länders arbete fortskrider mot mål 4.7 inom Agenda 2030, genom att utveckla globala indikatorer och underlätta nationell datainsamling baserat på det normativa instrument som Unesco antagit inom området. Den första datainsamlingen för indikatorn ägde rum under 2020.


Senast uppdaterad 28 april 2021