Klimatkriser, krig och pandemi slår hårt mot utbildningssystem i hela världen. Världen står inför en utbildningskris med över 244 miljoner barn och unga som fortfarande inte går i skolan. För att hitta lösningar och mobilisera stöd och solidaritet startar idag FN-konferensen Transforming Education Summit.

FN:s generalförsamling i New York bjuder in världsledare till ett historiskt möte den 19 september för att ta upp frågor kring pandemins påverkan på utbildningen i världen och vilka effekter vi kan förvänta oss över tid. Fokus är att hitta sätt att nå mål 4 i Agenda 2030 – en god utbildning för alla.

Konsekvenser av pandemin
Pandemin skapade avbrott och störningar i utbildningen för över 90% av världens skolelever. Särskilt hårt drabbades flickor och unga kvinnor. För dem kan det visa sig att pandemin inneburit ett permanent avbrott i skolgången som inte bara får konsekvenser för deras egen framtid, utan även för kommande generationer.

Utbildning är en drivkraft för hållbar utveckling och en förutsättning för demokrati och jämställdhet. Krig och klimatkatastrofer liksom ekonomiska och digitala klyftor bidrar till osäkerhet i lärandesituationer världen över. När stora grupper mister möjligheten till utbildning ökar utmaningarna med bland annat mänskliga rättigheter och hållbara livsstilar.

Ungdomar drabbas
De som främst drabbas av dagens utmaningar i utbildningssystemen är de unga. Idag, den 16 september, samlas ungdomar från hela världen för att i ett första mobiliseringsmöte dela med sig kring sina hjärtefrågor och åsikter kring hur utbildningen kan utvecklas i världen.

Bild och syntolkning: Oscar Molander står på ett knä och håller en skylt med mål 16 på den globala agendan – Fredliga och inkluderande samhällen – framför sig. I bakgrunden en blå och vit FN-flagga.

Oscar Molander är Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s generalförsamling och har inför dagens möte bland annat konsulterat det unga civilsamhället i Sverige.

– Under konsultationen var en av de tre huvudfrågorna “Utbildning och ungas anställning.” Konsultationen baserades på Agenda 2030 och konceptet ”Build back better*” efter pandemin. Jag tar med mig många tankar och perspektiv från olika ungdomsförbundsrepresentanter, säger Oscar Molander.

Vilka förväntningar har du på Transforming Education Summit?

– Att skolans och utbildningens roll för samhälls- och medborgarutbildning diskuteras, och att dessa frågor tas med på ett tydligare sätt i nationella läroplaner. Jag förväntar mig också att konferensen fokuserar på en jämlik tillgång till digitala verktyg och till internet och att frågor kring hur vi bryter normer och stereotyper tas upp. Vi behöver skapa fler förebilder för en ökad representation och inkludering av underrepresenterade grupper (t.ex. kvinnor och HBTQIA+ personer), säger Oscar Molander och tillägger att det kanske viktigaste av allt är att konferensen följs upp och att de slutsatser som dras också implementeras.

Pandemins påverkan och konsekvenser
Olika länders utbildningssystem, lärare och elever har påverkats olika mycket av pandemin. Det gäller bland annat graden av digitalisering, hur tillgången till utbildning sett ut under pandemin och hur kvaliteten på utbildningen kunnat upprätthållas. Även skolväsendet i Sverige har påverkats på ett genomgripande sätt bland annat på grund av perioder av högre frånvaro än normalt och ökad arbetsbelastning för lärarna, som gjort det svårare att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Dessutom har lärarna haft större utmaningar i att bedöma elevernas kunskapsutveckling, enligt en rapport från Skolverket*.

Vilka viktiga budskap tar du med dig till konferensen från ett svenskt ungdomsperspektiv?

– Jag tar med mig FN:s åtagande “Leave no one behind” som handlar om att utbildning – särskilt efter pandemin – behöver särskilda insatser för att motverka diskriminering, utanförskap och minska de ojämlikheter och sårbarheter som exkluderar grupper från jämlikt lärande. Dessutom tar jag med mig diskussionen kring vikten av att unga inkluderas och att vi värnar elev- och studentdemokrati. På så sätt kan vi utveckla utbildningens innehåll så att det bättre reflekterar elevers behov – både ur ett mångfaldsperspektiv och för morgondagens arbetsmarknad.

Oscar Molander pekar också på hur viktigt det är att den digitala revolutionen inte förstärker socioekonomiska ojämlikheter i samhället.

– Universell tillgång och kapacitet för digital utbildning är jätteviktigt. Om tillgången till digitala verktyg och utbildning inte säkras, riskerar vi att öka utbildningsklyftorna i världen istället för att alla får tillgång till kvalitativ utbildning.

Hur tror du att multilaterala konferenser av den här typen kan bidra till att lösa utmaningar på utbildningsområdet?

– Det beror på hur respektive land följer upp och implementerar det som kommer ut av konferensen. Youth-washing är ett globalt fenomen och det vore naivt att inte vara orolig över detta men jag är ändå optimistisk och hoppas att denna konferens med sitt uttryckliga fokus på unga verkligen lyssnar in ungas röster av oro och hopp och vägleder beslutsfattare i genomförandet av en utbildning som fokuserar på “building back better”. Bara genom meningsfullt deltagande av unga i de här multilaterala konferenserna kan vi klara av att genomföra Agenda 2030, eftersom konferenserna betyder mycket när det handlar om att inkludera alla och lära av varandra, säger Oscar Molander.

Vilket medskick vill du göra till elever runt om i Sverige som känt effekterna av pandemin i sin undervisning?

– Du är inte ensam! Organisera er! Genom att diskutera och mobilisera tillsammans med andra unga som har liknande tankar och agenda och genom att delta i demokratiska organisationer som elevråd, studentkårer eller likande, stärker ni era möjligheter att påverka samhällets utveckling. När ni organiserar er ökar chansen till att ert engagemang leder till en varaktig förändring och att både ni och de som kommer efter er får bättre förutsättningar till utbildning med hög kvalitet, avslutar Oscar Molander.

Ungdomsdeklaration
Ett resultat som kommer ur mötet mellan ungdomsrepresentanterna under generalkonferensen är en ungdomsdeklaration, som ska överlämnas till FN:s generalsekreterare António Guterres. Deklarationen är ett destillat kring vad världens ungdomar tycker behöver förändras inom utbildningssektorn och innehåller antal rekommendationer till beslutsfattare.  

Tillägg 19 sept. Här hittar du ungdomsdeklarationen:

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/tes_youthdeclaration_en.pdf

Tre korta med Oscar Molander

Bild och syntolkning: Oscar Molander i svart t-shirt med vit text ”Save the youth” Han tittar mot kameran.

Ditt favoritämne under utbildningstiden?
Global utveckling på Stockholms universitet eller samhälle i grundskolan.

Om du fick ändra något från din skoltid, vad skulle det vara?
Att engagemang inom ungdomsrörelsen uppmuntrades mer.

Den största utmaningen för den svenska skolan är….?
Att fånga upp den grupp unga som redan missgynnats socioekonomiskt innan pandemin och nu även varit den grupp unga som påverkats mest av distansundervisningen. Att bemöta och vända denna trend av växande ojämlikhet.

*”Build Back Better” myntades som en slogan av FN för återuppbyggnad av samhällen efter katastrofer.

* Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, Delredovisning 3, Skolverket, Stockholm 2021

—-

Mer information om Transforming Education Summit:
Se konferensprogrammet här: Transforming Education Summit | United Nations
Följ konferensen här: United Nations Web TV.
Hitta mer information om hur Unesco arbetar med utbildningsfrågor här: Education transforms lives | UNESCO


Transforming Education Summit leds av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Konferensen äger rum i kölvattnet av den största störningen för utbildningssystemen i världen. Covid -19 har skapat en rekordstor tillbakagång vad gäller framstegen inom utbildning på områden som inkludering, kvalitet och relevans.

Enligt nya data från Unesco har 244 miljoner barn fortfarande inte kommit tillbaka till skolan efter pandemin. 6 av 10 barn i världen uppskattas inte kunna förstå en enkel text vid 10 års ålder. Detta gör att FN:s globala mål om en god utbildning för alla till år 2030 riskerar att misslyckas.

För att komma tillrätta med dessa utmaningar, har Unesco konsulterat över en miljon aktörer inom initiativet Futures of Education. Här framkommer det akuta behovet att anpassa utbildningen och utbildningssystemen till de nya utmaningar världen står inför. Det handlar bland annat om klimatförändringar, digitalisering, uppblossande konflikter och ojämlikhet, där utbildningen behöver förändras för att kunna svara upp mot dessa utmaningar.

Konferensen Transforming Education Summit är tänkt att snabba på den globala mobiliseringen genom att medlemsstaterna deltar och förbinder sig till att agera genom nya starka deklarationer.